Wat houdt de visie in?

Wat is het Zaans Mobiliteitsplan?


Het Zaans Mobiliteitsplan (ZMP) is een visie dat gaat aangeven hoe Zaanstad tussen nu en 2040 wil omgaan met mobiliteit. Dit nieuwe plan is nodig omdat het de komende jaren drukker wordt in Zaanstad. Het aantal inwoners neemt toe. Steeds meer mensen komen in Zaanstad wonen, werken of recreëren. Dat betekent dat de ruimte schaars wordt en dat we moeten kijken hoe we daar mee omgaan en wat dit betekent voor het verkeer en vervoer in de stad. Daarnaast wil Zaanstad klimaatneutraal worden. Ook mobiliteit moet hieraan bijdragen. Deze en andere opgaven maken het nodig om op een andere manier met mobiliteit in Zaanstad om te gaan.

Het Zaans Mobiliteitsplan is gebaseerd op 12 hoofdkeuzen :

 1. Keuzevrijheid is de basis, maar we verleiden wel; 
 2. We gaan werken met een zonering naar gebiedstypen, passend bij de verscheidenheid van Zaanstad; 
 3. Ruim baan voor fietsen en lopen, we zetten maximaal in op de kansen voor (elektrisch) fietsen en lopen en op optimale toegankelijkheid voor iedereen;
 4. Zaanse ladder als hoofdstructuur voor OV en fiets; we ontwikkelen aan de oostkant van de Zaan een sterke HOV-structuur en fietsroute (‘staander’); 
 5. We ontwikkelen knopen waar vervoerwijzen samenkomen en waar verschillende mobiliteitsdiensten worden aangeboden; 
 6. Versterken van de hoofdwegenstructuur, waarmee bereikbaarheid en verkeersveiligheid verbeteren; 
 7. We zorgen voor een duurzame verbinding van Amsterdam en Zaanstad met HOV en fiets en over water; 
 8. We versterken kernen met levendige stads- en dorpserven; 
 9. We stimuleren slimme en schone logistiek; 
 10. We benutten de Zaan en de overige vaarwegen; 
 11. We benutten technologische innovaties om gebruikers tot duurzame en veilige keuzen te verleiden;
 12. Mobiliteit en ruimte gaan hand in hand, met inzet op een mobiliteitsfonds. 

In het ZMP zijn deze hoofdkeuzes verder uitgewerkt in vervoersnetwerken per gebied en voor Zaanstad als geheel en beleid met betrekking tot parkeren, knooppunten, slimme mobiliteit en gedrag. Het ZMP geeft daarnaast richtlijnen mee aan bouwplannen zodat deze voldoende rekening houden met verkeer en vervoer. Ook bevat het ZMP een uitvoeringsagenda: een lijst met gewenste investeringen om de mobiliteit in Zaanstad op korte en lange termijn goed te regelen. 

Nu het ZMP is vastgesteld door de gemeenteraad wordt begonnen met  de verdere uitwerking van het plan in deelnota’s, zoals de parkeernota en gebiedsuitwerkingen. Daarnaast wordt de uitvoeringsagenda vertaald in een programma, op basis waarvan stapsgewijs de maatregelen in het ZMP moeten worden gerealiseerd. Het tempo hierbij wordt onder meer bepaald door het tempo waarin de benodigde budgetten voor realisatie kunnen worden gevonden.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl