Nieuws

Ruim 1.500 Zaanse inwoners dachten mee over de toekomst van mobiliteit

Gepubliceerd op 20 januari 2021

Steeds meer mensen wonen en werken in Zaanstad. De groei van het aantal inwoners en bezoekers heeft gevolgen voor het verkeer, de bereikbaarheid en leefbaarheid. Om ervoor te zorgen dat de gemeente ook in de toekomst blijft doorstromen en een fijne verblijfplek is, werkt de gemeente aan het Zaans mobiliteitsplan voor de komende 20 jaar. Zaanstad vroeg inwoners, bezoekers en ondernemers in september en oktober vorig jaar naar hun mening over onder andere de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, het parkeren en openbaar vervoer. De uitkomsten gebruikt de gemeente bij de uitwerking van het mobiliteitsplan.

Wethouder Mobiliteit, Gerard Slegers: “Namens het gehele college dank ik alle deelnemers die de enquête invulden. Dankzij jullie input, krijgen we een beter beeld van de wensen en behoeften van onze inwoners. De manier waarop we ons vervoeren verandert alleen maar meer. Niet alleen door corona en het vele thuiswerken, ook vanwege onze duurzaamheidsambities en de groei die Zaanstad doormaakt. We moeten daarom ver vooruit kijken, naar de wijze waarop we onze stad inrichten. Waar plek is voor alle weggebruikers, met een goede doorstroming en duurzame vervoermiddelen. We bouwen aan de stad van de toekomst met behoud van de Zaanse identiteit.”

Download hier de pdf met de resultaten van de enquête Zaans Mobiliteitsplan

Gezondheid, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit

In het mobiliteitsplan is een verband gelegd met de zes opgaven waar Zaanstad voor staat. Dit zijn verstedelijking, economie en kansengelijkheid, duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. Aan de respondenten is gevraagd welke aandachtspunten zij het belangrijkste vinden. Meer dan 80% vindt aandacht voor de gezondheid, het verbeteren van de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit (zeer) belangrijk. Ook klimaatverandering, het verbeteren van de bereikbaarheid en het vergroten van kansen op werk vinden deelnemers (zeer) belangrijk, maar over deze aspecten wordt iets vaker neutraal geoordeeld.

Gebruik van vervoermiddelen

Bijna alle inwoners van Zaanstad hebben een auto en een fiets.  84% van de huishoudens heeft een of meerdere auto’s tot beschikking, gemiddeld 1,3 auto per huishouden. 7% rijdt elektrisch/hybride. Ruim een derde deel van de respondenten heeft een abonnement voor het openbaar vervoer (OV). Zaanstad wil de mogelijkheden voor lopen, fietsen en OV vergroten en rekening houden met de autogebruikers. De respondenten gaven aan dat zij eerder lopen of fietsen als de routes beter zijn en de wachttijden bij de verkeerslichten korter. Dit bevestigt de keuze voor het mobiliteitsplan om voetganger en fietser ruim baan te geven en hierin te investeren.

Reisbeweging en -beleving tijdens corona

De maatregelen tijdens de (intelligente) lockdown zorgden voor een afname van het  gebruik van auto's en openbaar vervoer. Het fiets- en wandelverkeer nam toe. Een kwart geeft aan nog evenveel te reizen. 60% reist nu (veel) minder dan voorheen. 22% denkt na de crisis ander te gaan reizen: met een ander vervoermiddel of buiten de spits. 70% verwacht weer even vaak te reizen als in de tijd voor de crisis. De afname van het verkeer heeft veel voordelen. Minder uitstoot en een betere doorstroming. Zaanstad gaat in gesprek met werkgevers om te kijken hoe we gezamenlijk deze voordelen kunnen behouden en versterken.

Elektrische- en deelauto's

Zaanstad vroeg de deelnemers naar interesse in de aanschaf van elektrische, hybride- of een waterstofauto en naar autodelen. Een op de drie respondenten overweegt al serieus de aanschaf van een minder vervuilende auto in de komende vijf jaar. Slechts 10% ziet autodelen zitten. Deelnemers van de enquête zien bezwaren in het gebruiksgemak en garantie van beschikbaarheid. De ontwikkelingen om autodelen interessanter te maken, zijn echter in volle gang. Mobility As A Service (waarbij gebruikers via een platform meerdere mobiliteitsdiensten kunnen regelen) en deelauto-abonnementen die onderdeel worden van nieuwe woningen.

Oplossingen en knelpunten in het verkeer

De respondenten noemden knelpunten en oplossingen voor verkeersknooppunten en -netwerken. Uit deze punten blijkt dat Zaanstad zich bezighoudt met de juiste projecten. Zo kwamen de Guisweg, de A8-A9, AVANT (aanpak Thorbeckeweg) en de busbrug Westerkoog voorbij. De bruggen (Beatrixbrug, de Alexanderbrug en de Bernhardbrug) werden ook benoemd als knelpunt voor de fietsers. Stoplichten en de afstemming ervan op het verkeer staat op de derde plek als knelpunt. Een aantal kruisingen zoals bij de Peperstraat en de Oostzijde maar ook het verbeteren van de oversteekplaatsen als de Provincialeweg in Krommenie en de Hempont werden genoemd.

Vervolgstappen Mobiliteitsplan

Zaanstad gebruikt de uitkomsten van de enquête bij beleidskeuzes in het Zaans Mobiliteitsplan. Zo kijken ambtenaren of de oplossingen en suggesties die de respondenten benoemden, een plek kunnen krijgen in het ZMP bij de gebiedsuitwerkingen van de verschillende gebieden in Zaanstad. De knelpunten die niet in dit plan terugkomen, worden wel bewaard en mogelijk gebruikt in toekomstige projecten. 

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl